gallery/header

Stichting Gezelschapsdier opgericht 5-10-2016, statutair gevestigd te Castricum,

hierbij vertegenwoordigd door   ………….                                              telefoonnummer: ………...         email: ……………..

Hierna te noemen de Stichting,

en

 hr/mw  ………….              wonende …………...........  te ……………..   telefoonnummer: ..............         email: …………….

in bezit van rijbewijs/paspoort:  nr .............

Hierna te noemen bruiklener;

 

Verklaren hierbij dat ………...................…(naam hond / kat)  ,

gesteriliseerd m/v, mix/ras type, kleur ..........

geboortedatum .....................................

met chipnummer…………………………………….

en met paspoortnummer ............................
 

hierna te noemen het huisdier, wordt overgedragen aan de bruiklener.

                                   

Ter dekking van de algemene kosten betaalt de bruiklener de som van:

€   xxx,xx   -    in woorden: xxxxxx euro

 

op rekeningnummer ................................. t.n.v. Stichting Gezelschapsdier te Castricum

 

Zij komen verder het volgende overeen:

1) Verzorging.

 • De Stichting blijft te allen tijde eigenaar en bruiklener heeft als bruiklener het recht het huisdier onder zijn hoede te nemen en de verplichting om als een goed huisvader op zijn kosten het huisdier duurzaam, in beginsel tot de dood van het huisdier, te verzorgen volgens de daarvoor in Nederland algemeen voor gezelschapsdieren geldende maatstaven van goede verzorging, waaronder voldoende vrijheid van beweging, goede voeding en behoorlijke huisvesting
 • De Bruiklener zal het huisdier nooit afstaan aan derden, anders dan tijdelijk wegens ziekte en/of vakantie van de bruiklener, zonder toestemming van de Stichting.
 • Bij wanprestatie m.b.t. de verzorging is de Stichting te allen tijde bevoegd het huisdier, zonder rechterlijke tussenkomst, terug te halen en de overeenkomst te ontbinden.
   

 

2) Medisch.

 • Het huisdier is voor overdracht door een dierenarts gezien en eventuele ontdekte kwalen zijn bij de bruiklener bekend gemaakt te weten: ………………., …………………, ……………… en ………………
 • De Stichting verplicht zich de bruiklener uitgebreid en eerlijk te informeren over het karakter van het huisdier, zover bekend is ten tijde van de overdracht.
 • De bruiklener realiseert zich dat een huisdier een levend wezen is en dat er geen garanties zijn voor de toekomst m.b.t. de gezondheid en het karakter van het huisdier.
 • Het huisdier dient bij ziekte behandeld te worden door een dierenarts. In geval van een besluit tot euthanasie wordt de bruiklener verzocht om dit van tevoren te bespreken met de Stichting. Euthanasie mag uitsluitend door een dierenarts worden uitgevoerd.
 • Indien het huisdier nog niet gesteriliseerd of gecastreerd is, dan dient de bruiklener dit binnen een half jaar te laten doen en daarvan bewijs te overleggen aan de Stichting.
 • De Bruiklener zal het huisdier alle medische verzorging geven die het nodig heeft, inclusief vaccinaties, ontworming, enz.

  

3)  Registratie en informatie

 • De bruiklener registreert zo spoedig mogelijk na overdracht van het huisdier de chip op zijn/haar naam bij de Nederlandse databank voor gezelschapsdieren (NDG) door gebruik te maken van een aanmeldingsformulier op de website (www.ndg.nl) of via een formulier wat te verkrijgen is bij de dierenarts.
 • De bruiklener is bekend met de tips hoe vermissingen kunnen worden voorkomen en de tips hoe om te gaan met vermissingen. De bruiklener wordt verzocht om vermissing van het dier binnen 24 uur aan de Stichting te melden.
 • De bruiklener wordt verzocht bij verhuizing binnen twee weken de nieuwe adresgegevens door te geven aan de Stichting. Dit geldt ook voor een wijziging van het emailadres.
 • De bruiklener wordt verzocht om in geval van overlijden van het huisdier de Stichting daarvan schriftelijk te informeren en het paspoort te retourneren aan de Stichting.

 

4)  Overige

 • In het belang van het huisdier blijft deze eigendom van de Stichting.
 • De bruiklener ontslaat de Stichting van alle aansprakelijkheid (waaronder hondenbelasting, chipregistratie en dierenartskosten) en verklaart zich verantwoordelijk voor het huisdier en voor alle schade die deze eventueel zou kunnen veroorzaken.
 • De Stichting heeft het recht om, in overleg met de bruiklener, na plaatsing huisbezoeken te doen. Dit om zich ervan te verzekeren dat het huisdier gehouden wordt overeenkomstig de voorwaarden in deze overeenkomst. De bruiklener verklaart zich bereid om hier aan mee te werken.
 • Het is niet toegestaan het huisdier buiten het zicht van de Stichting te herplaatsen. Daarom dient de bruiklener of diens nabestaanden het huisdier weer over te dragen aan de Stichting indien de bruiklener geen zorg meer kan dragen voor het huisdier.
 • Het door bruiklener betaalde bedrag is een bijdrage in de algemene kosten van de Stichting en geen betaling van een koopsom voor het dier noch een vergoeding voor de bruikleen.
 • De bij de overdracht betaalde bijdrage wordt niet gerestitueerd.

 

JA / NEE                      De bruiklener geeft toestemming voor het gebruik van foto’s met

                                    afbeeldingen van hem/haar met het huisdier voor publicitair gebruik.

 

JA / NEE                      De bruiklener wil donateur worden van de Stichting

 

JA / NEE                      De bruiklener wil de nieuwsbrief ontvangen

 

 

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te ……………………….. op ………………………

Namens de Stichting:                                                               Bruiklener:

 

………………………….                                                             …………………………………

Voorbeeld van de bruikleenovereenkomst

gallery/dierenrijtje
gallery/donatiebutten